Regeneracja runi łąk i pastwisk (można zastosować też do murawy trawiastej w przypadku terenów ogrodowych i sportowo rekreacyjnych)

Typ florystyczny (skład gatunkowy) to jeden z czynników wpływających na ilość i jakość paszy produkowanej z trwałych użytków zielonych. Koszone w odpowiednim terminie i na właściwej wysokości reagują szybkim odrostem, ale pod warunkiem, że mają zapewnione odpowiednio żyzne siedlisko.

Pierwszy pokos wykonujemy do początku kwitnienia traw. Później, w miarę starzenia się roślin, maleje ich wartość pokarmowa, zwiększa się ilość włókna i jednocześnie zmniejsza zawartość białka. O trwałości użytku zielonego i jego produkcyjności decyduje wysokość koszenia, skład botaniczny runi oraz częstotliwość koszenia (im częściej tym wyżej).

Ruń dobrej łąki powinna zawierać 50% traw wysokich, 30% traw średniowysokich i niskich, 10-20% roślin motylkowatych oraz 10% ziół. Na pastwisku proporcje te powinny wynosić: 30% traw wysokich, 50% traw średniowysokich i niskich, 10-20% motylkowatych oraz 10% ziół. Wielogatunkowe zbiorowisko, jakim jest ruń łąkowa, wymaga pełnego i zrównoważonego nawożenia Zielonka z pastwiska nawożonego azotem zawiera zwykle 18-20% białka ogólnego w suchej masie, co w stosunku do zapotrzebowania zwierząt stanowi pewien nadmiar. W paszy z nawożonych łąk trzykośnych zawartość białka kształtuje się w granicach 12-15%, a z łąk dwukośnych 8-10%. Zapotrzebowanie krów mlecznych na składniki pokarmowe wynosi średnio: 15% białka ogólnego i nie więcej niż 26% włókna surowego.

Ze wszystkich pasz produkowanych na użytkach zielonych, najwartościowsza jest zielonka pastwiskowa. Z jej skarmiania uzyskuje się największą produkcję zwierzęcą.
Dbając o łąki i pastwiska zapewniamy zwierzętom także zbilansowaną dawkę mikro i makroelementów

Posuszowa reanimacja łąk i pastwisk

Tak dramatycznej sytuacji suszowej na użytkach zielonych już dawno nie mieliśmy – słyszymy głosy rolników z Podlasia, a także z Kujaw i Wielkopolski.  Wprawdzie udało się zebrać pierwszy pokos, był on w wielu regionach niższy od planowanego, ale drugiego już praktycznie nie było.

Na szczęście pod koniec lipca i na początku sierpnia przyszły opady deszczu. Nie przywrócą utraconej paszy, ale umożliwią wykonanie zabiegów, które polepszą kondycję łąk i pastwisk przed zimą.

Na skutek suszy najbardziej ucierpiały szlachetne gatunki traw, takie jak życice: wielokwiatowa, mieszańcowa i trwała, kostrzewa łąkowa czy tymotka łąkowa i one praktycznie wypadły z runi. Nieco lepiej poradziły sobie rośliny motylkowate, jak np. lucerna, ze względu na głęboki system korzeniowy,

Zmniejszenie plonowania oraz występowanie w runi chwastów i traw o niskiej wartości gospodarczej są niepokojącymi sygnałami, wskazującymi na zaawansowany proces degradacji. Jest on jedynie następstwem niekorzystnych warunków siedliskowych, pogodowych oraz błędów w agrotechnice.

Niekorzystne czynniki klimatyczne:

 • niskie opady i niekorzystny ich rozkład w sezonie wegetacyjnym,
 • wysokie temperatury powietrza oraz silne przesychanie gleby słabo zadarnionej powierzchni,
 • przymrozki późnowiosenne oraz wczesnojesienne.

Również dość często czynnikami niekorzystnie kształtującymi poziom i jakość plonów  jest niska zasobność gleb lub nieodpowiedni ich odczyn, powodujące ograniczone pobieranie przez ruń takich niezbędnych składników jak azot, fosfor, wapń oraz magnez.

Podsiew bezpośredni jako jedna z metod regeneracji trawy łąk i pastwisk. W nowoczesnych sposobach podsiewu nasiona wprowadza się bezpośrednio do gleby. Pielęgnacja runi po podsiewie. Bez względu na sposób wykonania podsiewu, prace pielęgnacyjne ograniczają się głównie do właściwego nawożenia (z ograniczeniem lub zaniechaniem stosowania azotu) oraz przyspieszonego koszenia, zarówno runi łąkowej, jak i pastwiskowej. Wynik renowacji runi metodą pełnej uprawy zależy od właściwego przygotowania gleby, dobrania odpowiednich do siedliska gatunków roślin łąkowych oraz termin siewu. Perspektywa uzyskania wysokich plonów dobrej jakości przy niewielkich nakładach finansowych powinna być wystarczającym powodem do odnawiania zdegradowanych trwałych użytków zielonych metodą podsiewu.

Po ostatnich opadach nastąpiła regeneracja i rozwój miejscami bardzo podsuszonych traw.

Regeneracja traw poprzez wzmacnianie ich rozwoju działaniem biostymulującym na wzrost takich preparatów jak NOV@® 2/l/ha ( silnie działająca na rozwój systemu korzeniowego ) wymieszana z preparatem PHOSFIK® 1l/ha i powtórzyć oprysk po 10-14 dniach.

Dobrym rozwiązaniem jest też SHIFT 2l/ha; wzmacniający rozwój i krzewienie traw. Dobrze jest domieszać preparat FOLIFOL w dawce 1l/ha zawierający skład aminokwasowy i biostymulujący na rozwój traw. W drugim zabiegu po 10-14 dniach powtórzyć tą samą mieszaniną biopreparatów lub preparatem FOLIFOL w dawce 2l/ha.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt może służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami; należy unikać mieszania z produktami o silnej charakterystyce kwasowej. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

1 L – 5 L – 20 L

Nov@®

Aktywator rozwoju systemu korzeniowego, oraz wzrostu i rozwoju rośliny

 • WPŁYWA NA LEPSZY WZROST I ROZWÓJ SYSTEMU KORZENIOWEGO CO POWODUJE EFEKTYWNIEJSZE POBIERANIE SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH PRZEZ ROŚLiNĘ
 • PROMUJE ZRÓWNOWAŻONY WZROST WEGETATYWNY ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA WIELKOŚĆ I WYRÓWNANIE OWOCÓW

SKŁADNIKI

Wyciągi roślinne, kwasy organiczne, witaminy, mikroelementy w postaci chelatów.

Sposób działania

NOV@® zawiera wyciągi roślinne bogate w saponiny ( naturalne substancje pomagające min. w przenoszeniu składników pokarmowych w systemach korzeniowych roślin), polisacharydy oraz glicynę i betainę. Wraz z kwasami organicznymi, fitosaponinami oraz betainą i glicyną dają rezultat tzw. ”Faktora Korzeniowego”, który odpowiada za poprawę wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego co bezpośrednio przekłada się na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych przez roślinę. Zawarte w preparacie składniki przyczyniają się także do poprawiania właściwości gleby i jej struktury. Polisacharydy, witaminy i mikroelementy w formie chelatów przyczyniają się do rozszerzenia rezultatu akcji „Faktora Korzeniowego”, zwiększając wstępny metabolizm i optymalizując równowagę hormonalną w tkankach roślinnych. Efektem stosowania preparatu NOV@® jest min. intensywny rozwój systemu korzeniowego co prowadzi do bardziej optymalnego i zrównoważonego wzrostu wegetatywnego rośliny (uzyskujemy większą powierzchnię liści oraz grubsze łodygi i krótsze międzywęźla). W przypadku gatunków gdzie plonem handlowym są owoce uzyskujemy większe i jednorodne owoce.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkty mogą służyć do sporządzania mieszanin zbiornikowych z innymi preparatami z wyłączeniem produktów opartych na miedzi, olejach mineralnych i emulsjach. W celu sprawdzenia kompatybilności wskazane jest przeprowadzenie próbnego mieszania.

OPAKOWANIA

20 l – 200 l

PHOSFIK®

Grupa produktów do odżywiania i wzmacniana roślin

 • Wzmacnia odporność rośliny na choroby
 • Wspomaga syntezę fitoaleksyn, naturalnych składników które zwiększają mechanizmy obronne roślin
 • Zapewnia właściwe zaopatrzenie roślin w substancje odżywcze
 • Wpływa na poprawę skuteczności działania fungicydów
 • Wspomaga wzrost i rozwój systemu korzeniowego
 • Poprawia witalność roślin
 • Zapewnia właściwe odkładanie się cukrów, skrobi i kwasów tłuszczowych w organach magazynujących
 • Zawiera najważniejsze mikroelementy w większości chelatowane EDTA

SKŁADNIKI

Makro- i mikroskładniki.

Sposób działania

Grupa produktów PHOSFIK® zawiera fosfor w wysoce dostępnej formie: – uzyskujemy lepsze pobieranie składników pokarmowych i ich transport: składniki pokarmowe będąc dobrze rozpuszczone są łatwo transportowane we floemie, a następnie wraz z innymi składnikami są szybko wchłaniane i kompletnie translokowane wewnątrz tkanek rośliny – zwiększa biosyntezę fitoaleksyn, składników wytwarzanych naturalnie przez roślinę w celu pokonania stresu biotycznego.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l

SHIFT

Biostymulator o działaniu antystresowym
 
 • Wspomaga naturalną odporność roślin
 • Zwiększa skuteczność herbicydów i fungicydów
 • Zapobiega okresom zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • Poprawia krzewienie się zbóż
 • Zwiększa plonowanie i jakość ziarna

SKŁADNIKI

Naturalne wyciągi roślinne bogate w Zeatynę, aminokwasy, azot, fosfor, mikroelementy w formie chelatów EDTA Cu, Mn, ZN i B, bioaktywatory absorbcji.

Sposób działania

SHIFT jest produktem przeznaczonym do stosowania w uprawach ekstensywnych takich jak zboża, soja, itp. Zwiększa skuteczność działania herbicydów i fungicydów, gdyż wzmacnia ich działanie poprzez bioaktywatory wchłaniania nowej generacji polepszające zwilżenie liścia. Następuje zwiększenie powierzchni styku preparatu z liściem (surfaktant). Jednocześnie molekuły organiczne (nośniki) w sposób aktywny ułatwiają przejście przez substancje woskowate kutykuli powierzchniowej (epikutykuli). SHIFT zapobiega zahamowaniom wzrostu roślin spowodowanym stosowaniem pestycydów. Aminokwasy, azot i chelatowane mikroelementy umożliwiają roślinom przezwyciężenie stresu i kontynuowanie dalszego wzrostu. Wzmaga krzewienie zbóż – naturalne ekstrakty roślinne bogate w zeatynę oraz naturalną cytokininę powodują zwiększenie tworzenia się pędów bocznych w trakcie krzewienia oraz ich bezpośrednie zaopatrzenie w substancje odżywcze pochodzące z węzłów krzewienia. Efekt ten jest wywołany przez połączone działanie fosforu, azotu i aminokwasów.

zastosowanie

MIESZANIE

Produkt można mieszać z wszystkimi środkami ochrony roślin i nawozami. Nie powinien być stosowany w połączeniu ze środkami zawierającymi siarkę, olejami mineralnymi oraz emulsjami.

OPAKOWANIA

1 l – 5 l – 20 l – 200 l

FOLIFOL

Biostymulator na bazie ekstraktów roślinnych wspomagający wzrost i rozwój roślin
 • PRZYSPIESZA AKTYWACJĘ PROCESÓW FIZJOLOGICZNYCH PO SYTUACJACH STRESOWYCH (NP. NISKIE TEMPERATURY, SUSZA, GRAD)
 • POPRAWIA SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN
 • STYMULUJE WZROST I ROZWÓJ ROŚLIN
 • ZWIĘKSZA PRZYCZEPNOŚĆ CIECZY ROBOCZEJ

SKŁADNIKI

Kompleks kilkunastu aminokwasów pochodzenia roślinnego. Ekstrakt z alg morskich Ascophyllum nodosum.

Sposób działania

W związku z synergią i współdziałaniem między aminokwasami pochodzenia roślinnego (uzyskanymi w wyniku hydrolizy enzymatycznej – procesu który nie zmienia struktury aminokwasów i ich funkcjonalności) a glonami morskimi (bogatymi w promotory wzrostu) FOLIFOL:

 • podwyższa odporność roślin na stres
 • stymuluje prawidłowy wzrost w przypadku niekorzystnych warunków
 • powoduje szybką regenerację uszkodzonych roślin
 • zmniejsza ryzyko zahamowania wzrostu po zastosowaniu pestycydów
 • wpływa na wzrost i rozwój korzeni
 • zwiększa syntezę chlorofilu i produktywność roślin
 • dzięki metodzie pozyskiwania aminiokwasów (hydroliza enzymatyczna) zachowane zostają aktywne substancje bilogiczne o skutecznym działaniu na rośliny
 • wpływa na efektywne wykorzystanie energii rośliny podczas syntezy białek